شیرزاد شریف


نوازنده سازهای کوبه ای و زهی رقص بلدیSHIRZAD SHARIF


Bellydance Percussionist & Lutist