مکتب همایونی ضرب و طرب طهران

Téhéran Imperial School of Zarb & Tarab


Téhéran - طهران از ریشه کلمه ط’ ه’ ر’ میباشد که به معنی پاکی میباشد، مقابل نجاست و حیض آمده است

اسباب طرب
Tarab Instruments

ضرب (تنبک)
طنبور بغدادی بزرگ
طنبور بغدادی کوچک
باغلاما (ساز)
طنبور کردستان (چهار تار - شاه تار)
الرق (دایره زنگی)
دارابوکا (تمپو)
زنگ دستی بزرگ (سنچ)
زنگ دستی کوچک (زنگ سر انگشتی)از ساز الرق (دایره زنگی) در تمامی کتب های مقدس از جمله تورات و انجیل نام برده شده است و از دیرباز تا به حال نیز این ساز در طول اعصار مقدس ترین و شاهنشاهی ترین ساز تاریخ بشریت هم میباشد که همیشه نیز در دربار و طرب تمامی سلسله ها نیز از آن استفاده میشده است

The name Anunnaki is derived from An, the Sumerian god of the sky. The name is variously written "a-nuna", "a-nuna-ke-ne", or "a-nun-na", meaning "princely offspring" or "offspring of An".

The Anunnaki were believed to be the offspring of An and his consort, the earth goddess Ki, the god of the heavens and the goddess of earth, and their primary function was to decree the fates of humanity.

They were thought to possess extraordinary powers and were often envisioned as being of tremendous physical size. The deities typically wore melam, an ambiguous substance which "covered them in terrifying splendor". Melam could also be worn by heroes, kings, giants, and even demons.

The effect that seeing a deity's melam has on a human is described as ni, a word for the physical tingling of the flesh.

Deities were almost always depicted wearing horned caps, consisting of up to seven superimposed pairs of ox-horns.

They were also sometimes depicted wearing clothes with elaborate decorative gold and silver ornaments sewn into them.

The ancient Mesopotamians believed that their deities lived in Heaven.

The Annunaki built the pyramids and all the other monumental structures from around the ancient world that ancient astronaut theorists consider so impossible to build without highly advanced technologies.

Originally, the Anunnaki appear to have been heavenly deities with immense powers. In the poem Enki and the World Order, the Anunnaki "do homage" to Enki, sing hymns of praise in his honor, and "take up their dwellings" among the people of Sumer. The same composition twice states that the Anunnaki "decree the fates of mankind."ضرب هم برای موسیقی و هم برای ریاضی استفاده قرار میگیرد، ضرب از ریشه ض’ ر’ ب’ به معنی ضربه زدن میباشد و به گونه های مختلف بالا این عبارت مورد استفاده قرار میگیرد

پس از کلی تفکر و تفحص در مورد این قواید ادبی به این نتیجه رسیدم که این الفاظ در حقیقت ریتم موسیقی دارند و بزودی آنها را با ضرب اجرا خواهم کرد و برای کلمه طرب و ط’ ر’ ب’ هم وضع بر همین منوال است
My Son, Arman Sharif (3 years old) Playing Tempo (Darabuka) for the first time!

Finally picked up a Tempo (Darabuka) after 20 years! Sounds Great!
Love You All, Stay Tuned for More Great News Soon!
ریتم قدیمی کاباره

به یاد استاد حسین همدانیان، روحش شاد و یادش گرامیI have purchased this old Qajar era Zarb, it is over 80 years old and sounds fantastic! It is entirely carved by hand and has the right sound and dimensions... I hope to put some recordings of it here soon, stay tuned for more info on this later...

A solo I recorded up north near the Caspian sea, due to the humidity the skin on the drum is a bit looser than normal but I thought I would share it nevertheless...

20 Pieces for Zarb
بیست قطعه برای ضرب17 Pieces for Zarb
هفده قطعه برای ضرببرگرفته و بر اساس قطعه معروف گفتگوی چپ و راست استاد عزیزم آقای بهمن رجبی

شیرزاد شریف - برگرفته و بر اساس بازی تخته نرد

A percussive duet with Shirzad Sharif & Mary Ellen Donald live in Berkeley, CA

قطعه ای برگرفته از موسیقی رنگی دوران قاجار و گذشت زمان در طول تاریخ

In celebration of the 1395 Persian New Year, Shirzad made this video, depicting new years (Norooz) preperation in Tehran, Iran.A music video by Shirzad Sharif
...تدوین و برگرفته از تاريخ ايران در دوران قاجار

Working on an upcoming concept all percussive album... titled the "Dance of Rhythms"... مقدمات آلبوم جدیدم چیده شده و آماده استشیرزاد شریف و دوستان - ضربی خوانی به شیوه طهران قدیم