شیرزاد شریف


نوازنده سازهای کوبه ای و زهی رقص بلدی
SHIRZAD SHARIF


Bellydance Percussionist & Lutist