والاحضرت همایونی
سلطان میرزا شیرزاد خان شریف

(خانواده هنری سلسله قاجار و پهلوی)نوازنده سازهای دایره زنگی، ضرب و طنبور بغدادی رقص عربی بَلَدی ایران و مصرSULTAN MIRZA
SHIRZAD KHAN SHARIF

HIS IMPERIAL HIGHNESS


(Artistic Family of The Qajar & Pahlavi Dynasty)


Persian-Egyptian Bellydance Raqs Baladi Tambourine, Zarb & Lutist Musician & Artist