سامانه جامع شیرزاد شریف و

خاندان سلطنتی ایران و مصر

هنر طرب السلطنة و حریم آهنگ

و رقص عربی بلدی ایرانی و مصری


ENTERاین تارنما تماما جنبه هنری و تاریخی دارد و خانواده شریف به هیچ جریان سیاسی ، فرد و یا گروهی اعم از نظامی، مذهبی، و یا فرقه خاصی وابسته نیست

The following website is strictly heraldic, historical & artistic and the Sharif family
is not associated or affiliated in any way to any government, political or military,
intelligence, security organization, religious cult or organization, individual or group.

Read about the Sharif Family Imperial Insignia!